0
Twój koszyk jest pusty.

Regulamin Parkingu


 Regulamin parkingu wewnętrznego-niestrzeżonego w Willi Radość
w Krynicy-Zdroju przy ul. Świdzińskiego 5

Postanowienia ogólne:

1. Teren parkingu stanowi integralną część Willi Radość w Krynicy-Zdroju.
2. Z chwilą otrzymania autoryzacji do bramy parkingowej lub samego wjazdu na parking między Willą Radość w Krynicy-Zdroju – Wynajmującym a użytkownikiem – Najemcą dochodzi do zawarcia umowy najmu miejsca postojowego dla pojazdu samochodowego na poniższych warunkach. Umowa nie zawiera żadnego zobowiązania do pilnowania ani też przechowywania. Umowa najmu miejsca postojowego ulega zakończeniu z chwilą wyjazdu. Najemca uznaje i wyraża zgodę na niniejsze warunki najmu.
3. Parking jest niestrzeżony, oraz płatny.
4. Cennik i regulamin są do wglądu w recepcji Willi Radość w Krynicy-Zdroju . Willi Radość w Krynicy-Zdroju nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów mechanicznych jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach
6. Parking jest czynny przez wszystkie dni w roku.
7. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał i nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. nr 108 poz. 908) z późniejszymi zmianami oraz maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 10 km/h.
9.Oczyszczając pojazd ze śniegu kierowca obowiązany jest usunąć śnieg zalegający obok pojazdu
10. W czasie parkowania kierowca jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie.
11. Nie wolno parkować pojazdu:
a) na drogach dojazdowych oraz drogach włączenia się do ruchu,
b) na miejscach wydzielonych i oznakowanych za wyjątkiem pojazdów do tego upoważnionych,
c) w miejscach, w których zaparkowanie samochodu może powodować zagrożenie dla ruchu pojazdów, osób lub mienia.
12. Na miejscach parkingowych, drogach wewnętrznych, zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana płynów chłodzących, paliwa lub oleju jak również zanieczyszczanie parkingu.
13. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Wynajmującemu oraz osobom trzecim na terenie parkingu.
14. W razie zagubienia chipa parkingowego należy wnieść opłatę w wysokości 25 zł
15. W przypadku nie respektowania zasad korzystania z parkingu określonych niniejszym „Regulaminem” za wycieraczką zostanie włożona informacja „parkowanie w miejscu niedozwolonym”. Powtarzanie się nieprzestrzegania przepisów przez kierowcę spowoduje zawiadomienie funkcjonariusza policji lub straży miejskiej celem podjęcia czynności służbowych.
16. W przypadku niezgodnego z regulaminem zaparkowania pojazdu jeśli ma ono bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia korzystający z parkingu wyrażają zgodę na odholowanie pojazdu w wybrane przez Willi Radość w Krynicy-Zdroju. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko korzystającego z parkingu.
17. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać recepcji Willi Radość w Krynicy-Zdroju. Ul. Pułaskiego 21
18. Wszelkiego rodzaju uszkodzenia pojazdu, kradzieże itp. należy bezwzględnie zgłaszać na komisariat policji.
19. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018 r.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.